De coronamaatregelen via de verzekerings- maatschappijen

1. Algemene info

Veel verzekeringsmaatschappijen zorgen voor gratis uitbreiding van contracten voor extra activiteiten, aanpassing van betalingen enz. U neemt best contact op met uw makelaar om te bekijken wat er specifiek voor uw bedrijf mogelijk is en wenselijk is. 

2. Assuralia:

 •  Een uitstel van 6 maanden (30/03 – 30/09) van de terugbetaling van kapitaal en betaling van interesten op hypotheekleningen voor gezinnen en bedrijven in moeilijkheden;
 • Uitstel van betaling voor de premie van de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering gekoppeld aan die hypotheekleningen gedurende dezelfde periode;
 • Het uitstellen van de betaling van de premies van verzekeringen gedurende 6 maanden (30/03 – 30/09) voor bedrijven die hun activiteit omwille van de overheidsmaatregelen (KB 23/03/2020) moeten stilleggen;
 • Uitstel van betaling van overige bedrijfsleningen overeenstemmend met het uitstel voor hypotheekleningen

3. Extra inspanningen Baloise Insurance:

 •  Vermindering van voorschotten voor polissen op afrekening;
 • Schorsing van auto- en CMR-polissen onder bepaalde voorwaarden. Let op, we raden echter aan die polissen eerder niet te schorsen. Neem contact op met uw accountmanager voor meer info;
 • Uitbreiden van het Budgetplan. Baloise Insurance werkt momenteel aan het tijdelijk uitbreiden van de voorwaarden om kosteloos de betaling van premies te spreiden. Via een budgetplan, dat u zelf in MyBaloise kunt opzetten, zal het voor klanten met betalingsmoeilijkheden, die geen beroep kunnen doen op uitstel van betaling, mogelijk zijn om over te gaan naar een maandelijkse betaling met domiciliëring. Zo kunt u als makelaar uw klanten met betalingsproblemen snel en doeltreffend verder helpen. Mogen wij u vragen de aanvragen van uw klanten m.b.t. spreiding van betaling voorlopig te bewaren? Zo kunt u ze volgende week op een efficiënte manier verwerken;
 • Gratis uitbreiding BA en Lichamelijke Ongevallen voor hulppersoneel in apotheken. Heeft een apotheek een verzekering BA en AO bij Baloise Insurance? Dan wordt het hulppersoneel gratis verzekerd voor hun aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen;
 • Gratis annulatie verzekering Event Safe. Indien een polis Event Safe via e.baloise werd afgesloten en een evenement moet worden geannuleerd of uitgesteld omwille van de overheidsmaatregelen? Deze polis kan gratis geannuleerd worden en de premie wordt terugbetaald;
 • Uitbreidingen medisch en hulppersoneel:
  • uitbreiding voor artsen die op andere dan hun eigen afdelingen worden ingezet omwille van de corona-epidemie;
  • huisartsen – uitbreiding van de polis met RIZIV-codes 101990 en 101135. Baloise Insurance breidt zonder bijpremie de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de polissen BA Medische en Paramedische beroepen uit. Dit geldt voor alle consultaties die onder bovengenoemde RIZIV-codes vallen. De uitbreiding geldt zolang de corona-epidemie duurt;
  • Baloise Insurance breidt, zonder bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de polis BA Medische en Paramedische beroepen uit voor artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen de artsen op intensieve zorgen en interne geneeskunde bijstaan om de corona-epidemie te bestrijden. De uitbreiding geldt zolang de epidemie duurt.
 • Hospitalisatie:
  • Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst door tijdelijke technische of economische werkloosheid blijven verzekerd. Zolang er een arbeidsovereenkomst bestaat, blijft ook de hospitalisatieverzekering verderlopen. Dat geldt zowel voor de hoofdverzekerde (werknemer) als de eventuele nevenverzekerden (partner, kinderen). De preperiode blijft gelden wanneer een opname in het ziekenhuis wordt uitgesteld door de coronamaatregelen. In de voorwaarden is voorzien dat alle medische kosten gelinkt aan een hospitalisatie worden terugbetaald tot 2 maanden voor de opname. Als die wordt uitgesteld door de coronacrisis, zal Baloise Insurance de preperiode uitbreiden van de oorspronkelijk geplande opname tot de effectieve opnamedatum. Wij vragen hierbij dat de verzekerde bij effectieve opname een bewijs levert van de oorspronkelijk geplande opnamedatum;
 • Gratis Arbeidsongevallenverzekering en verzekering BA voor hulppersoneel. Die uitbreidingen zorgen ervoor dat het hulppersoneel dezelfde bescherming geniet als het vaste personeel, zolang de corona-epidemie duurt;
 • Maatregelen schade Auto:
  • Verlenging periode vervangwagen bij herstelling;
  • Verlenging periode vervangwagen bij totaal verlies;
 • Arbeidsongevallenverzekering voor tijdelijk werkloos personeel:
  • Als het personeel technisch werkloos is door het coronavirus, zal Baloise Insurance arbeidsongevallen verzekeren die het gevolg zijn van het occasioneel uitvoeren van taken in opdracht van de werkgever (bijv. bederfbare goederen opruimen, vuilbakken buitenzetten, …).
 • Tijdelijke wijziging activiteiten werknemers:
  • Naast de gratis uitbreiding voor thuislevering zal Baloise Insurance alle activiteiten verzekeren die werknemers uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen (bijv. rekken aanvullen, thuisleveringen klaarmaken, schoonmaak) gedurende de periode dat de overheidsmaatregelen van kracht zijn. De tijdelijke wijziging van activiteiten is verzekerd zonder bijpremie.
 • Vrachtwagenchauffeurs op de baan houden:
  • Zowel keuringscentra als opleidingscentra Code 95 hebben de deuren moeten sluiten waardoor een vrachtwagen mogelijk zonder geldig keuringsbewijs rijdt en de chauffeur mogelijk vervallen codes heeft op zijn rijbewijs. De transportsector heeft de overheid om overgangsmaatregelen gevraagd. Ze heeft een cruciale rol in de logistieke ketting en in de bevoorrading van o.a. supermarkten en ziekenhuizen.
  • In afwachting van meer duidelijkheid daarover blijft Baloise Insurance dekking verlenen en doet afstand van verhaalsrecht voor polissen BA Auto, Casco en CMR in de volgende gevallen:
   • een vervallen keuringsbewijs vanaf 18 maart 2020;
   • een ongeldig rijbewijs dat vanaf 18 maart 2020 niet rechtsgeldig administratief kon worden verlengd én op voorwaarde dat de opleidingen en medische keuringen tot en met 17 maart 2020 werden gevolgd.
 • Informatica materiaal voor thuiswerk:
  • Steeds meer personeel werkt op aanraden van de overheid van thuis uit. In onze polis Elektronica is het informaticamateriaal dat tijdelijk bij werknemers thuis staat verzekerd. Ook wanneer ze dat materiaal vervoeren tussen de bedrijfsplaats en hun woning.
 • Schorsing van polissen:
  • Baloise Insurance raadt de tijdelijke schorsing van polissen uitdrukkelijk af. Dit geldt niet enkel voor autopolissen maar evenzeer voor de polissen arbeidsongevallen, brand of BA. Het risico blijft namelijk minstens gedeeltelijk bestaan en bij schade is uw klant bij schorsing niet verzekerd.
 • Sluiting autokeuring:
  • Als een voertuig niet kan worden gekeurd in komende weken, mag er wettelijk niet meer mee gereden worden. Gebeurt dit toch, wat wij ten strengste afraden, dan is dit op eigen risico.  De Vlaamse Overheid kondigt voor auto’s met een verlopen keuringsbewijs een overgangsmaatregel aan die later wordt bekendgemaakt. 
 • Bouw:
  • Baloise Insurance zal alle ABR-polissen gratis verlengen voor werven:
   • waarvan de bouw-montage-testtermijn van de werf afloopt voor 30 juni 2020 en
   • waarbij de werf werd stilgelegd omwille van de corona-epidemie.
   • Die werven zullen automatisch worden verlengd tot de eerste van volgende data:
    • de laatste voorlopige oplevering van het geheel van het project;
    • 31 augustus 2020
  • Werven blijven verzekerd tijdens het ‘stilleggen der werken’ (achterlaten van de werken, zie art 8 A 3 van de AV) ten gevolge (direct of indirect) van het coronavirus. Het ‘stilleggen der werken’ dient niet meegedeeld te worden. Het spreekt voor zich dat de verzekerde als goede huisvader de werf extra beveiligd achterlaat (omheining, extra stuttingen voor constructies in opbouw, …).
 • Gratis uitbreiding thuislevering:
  • Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren;
  • Voor deze klanten breiden we de voorwaarden van de contracten Auto, Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen uit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.
 • BA: Gratis uitbreiding kinderopvang:
  • Verschillende bedrijven en hun werknemers ondervinden de gevolgen van de ongeziene veiligheidsmaatregelen van de overheid. Voor sommige werknemers is het niet evident om de opvang voor hun kinderen te organiseren. Baloise Insurance geeft daarom gedurende de officiële periode waarin de scholen gesloten moeten blijven, gratis uitbreiding in de polis BA voor kinderopvang georganiseerd door werkgevers voor de kinderen van hun werknemers.
 • Gratis uitbreiding Veilig Gevoel ‘In het verkeer’:
  • Heeft uw klant een polis Veilig Gevoel In het verkeer? Dan biedt Baloise Insurance een gratis uitbreiding van die polis naar Veilig Gevoel In vrije tijd. Met die gratis uitbreiding zijn de verzekerde en zijn gezin beschermd voor zowel verkeersongevallen als voor ongevallen thuis, in de tuin en op wettelijk toegestane uitstapjes.
  • Wat houdt dit in?
   • Het verzekerd bedrag dat de klant heeft gekozen en dat wij betalen in geval van overlijden, blijvende en tijdelijke ongeschiktheid en medische kosten bij de waarborg In het verkeer blijft gelden voor de gratis waarborg In vrije tijd.
   • De gratis uitbreiding gebeurt automatisch en is geldig vanaf 4 april tot de heropening van de scholen of ten laatste t.e.m. 30 juni 2020.
   • Een schadeaangifte gebeurt op dezelfde manier als een aangifte voor de waarborg ‘In het verkeer’.
   • Let op! Klanten met een waarborg Veilig Gevoel Achter het stuur kunnen wij jammer genoeg die gratis uitbreiding niet bieden.
   • Hebben zij wel een polis Gezin Select? Dan leest u hieronder hoe zij toch extra bescherming kunnen genieten.
 • Gratis waarborg ongeval voor klanten met een familiale
  • Meer dan 300.000 gezinnen hebben vandaag een polis Gezin Select bij Baloise Insurance. Ook zij kunnen op onze steun rekenen. We willen hen gratis beschermen voor ongevallen tijdens de coronacrisis. Heeft de verzekeringnemer of een van de gezinsleden een ongeval thuis, in de tuin of op een wettelijk toegestane uitstap? Dan betaalt Baloise Insurance voor de medische kosten.
  • Wat houdt dat in?
   • Gratis uitbreiding voor Gezin Select-klanten voor medische kosten tot 2.500 EUR.
   • Geldig vanaf 4 april tot de heropening van de scholen of ten laatste t.e.m. 30 juni 2020.
   • Bij een schadeaangifte voor een Lichamelijk Ongeval vermeldt u het polisnummer van de verzekering Gezin Select en verwijst u naar de gratis uitbreiding n.a.v. de coronamaatregelen

4. Extra inspanningen AG Insurance

 •  Premie-uitstel:
  • Kan enkel op uitdrukkelijke vraag van de particuliere klant. In deze tijd moet solidariteit voorop staan. Premie-uitstel is dan ook voorbehouden voor de klanten die het echt nodig hebben. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
   • Uitstel is mogelijk bij technische werkloosheid n.a.v. de coronacrisis. De klant moet u een attest van technische werkloosheid, opgesteld door de werkgever, kunnen voorleggen. U moet dit attest bewaren.
   • Om misverstanden te vermijden, vragen we bovendien steeds per klant een schriftelijke bevestiging van u via e-mail. 
   • Zijn andere redenen n.a.v. de coronacrisis de oorzaak van financiële problemen waardoor uw klant moeilijkheden heeft om zijn premie te betalen? Contacteer dan onze beheerdiensten om een gepaste oplossing te vinden. 
  • Voor welke premies geldt dit?
   • Dit is van toepassing op alle premiebetalingen die aangeboden worden tijdens de periode van 30/03 t.e.m. 30/09.
   • Een terugbetaling van reeds betaalde premies is echter niet mogelijk.
   • Familis: alle contracten binnen 1 Familis-contract vallen onder dezelfde regeling.
   • Opgelet: tijdens de periode waarin uitstel wordt toekend aan de klant, zal hij nog steeds kwitanties blijven ontvangen.  Niet-aangetekende of aangetekende herinneringen worden niet verstuurd.
 • Uitstel van betaling professionele klanten: wat zijn de mogelijkheden?
  • Op specifieke vraag van de klant;
  • Bij uitstel van premiebetaling blijven premies verschuldigd. Bekijk dus of een premie-fractionering geen betere oplossing is voor uw klant. Premie-uitstel kan dus enkel op uitdrukkelijke vraag van uw professionele klant. In deze tijd moet solidariteit voorop staan. Premie-uitstel is dan ook voorbehouden voor de klanten die het echt nodig hebben;
  • Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
   • Uitstel is mogelijk wanneer een ondernemer (zelfstandig of onderneming) financiële problemen heeft door de coronacrisis. 
   • Om misverstanden te vermijden, vragen we steeds per klant een schriftelijke bevestiging van u via e-mail.
  • Voor welke premies geldt dit?
   • Dit is van toepassing op alle premiebetalingen die aangeboden worden tijdens de periode van 30/03 t.e.m. 30/09,
   • Een terugbetaling van reeds betaalde premies is niet mogelijk;
   • Modulis: alle contracten binnen 1 Modulis-contract vallen onder dezelfde regeling;
   • Opgelet: tijdens de periode waarin uitstel wordt toekend aan de klant, zal hij nog steeds kwitanties blijven ontvangen. Niet-aangetekende of aangetekende herinneringen worden niet verstuurd. 
 • Wordt de premie aangepast voor professionele klanten met sterk verminderde activiteit?
  • Arbeidsongevallen / Burgerlijke Aansprakelijkheid
   • Binnen Arbeidsongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn de meeste producten op afrekening. De premie wordt dus automatisch bij de afrekening (volgend jaar) aangepast.
  • Motor: In de huidige situatie is het duidelijk dat een aantal bedrijfsvoertuigen tijdelijk en voor een bepaalde periode buiten gebruik zullen zijn.
   • Vloten:
    • Bij vloten laten we toe dat deze contracten tijdelijk en uitzonderlijk worden geschorst tot het einde van de quarantaineperiode. Die loopt momenteel tot 5 april en kan mogelijk verlengd worden. 
    • Na ontvangst van een getekende verklaring dat de activiteiten geheel of gedeeltelijk zijn gestopt, en een opgave van de voertuigen buiten gebruik, zal er na afloop van de quarantaineperiode een afrekening plaatsvinden.
   • Niet-vloten:
    • Bij niet-vloten laten we toe dat de contracten tijdelijk en uitzonderlijk worden geschorst. Hiervoor kan het schorsingsproces in AG Online worden gebruikt en is er automatisch een premie-aanpassing.
 • Leven
  • Individuele levensverzekeringen:
   • Faciliteiten voor premiebetalingen tot tenminste 30/06/2020. Vervaldagberichten en domiciliëringen lopen door. De vervaldagberichten worden verder verzonden en de domiciliëringen worden verder aangeboden. En dit voor alle types individuele levensverzekeringen.
   • Geen herinneringen:
    • Vanaf 01/04/2020 tot tenminste 30/06/2020 worden geen niet-aangetekende of aangetekende herinneringen verstuurd;
    • Opgelet: Voor schuldsaldoverzekeringen/tijdelijke verzekeringen met vast kapitaal verbonden met een hypothecair krediet wordt deze periode verlengd en zal dit principe toegepast worden tot 30/09/2020.
   • Vervaldagen vanaf maart: geen schrapping van dekkingen, contracten of premieplannen. Opgelet: Voor schuldsaldoverzekeringen/tijdelijke verzekeringen met vast kapitaal verbonden met een hypothecair krediet wordt deze periode verlengd en zal dit principe toegepast worden tot 30/09/2020.
 • Pension@work
  • De dekking blijft behouden tijdens economische werkloosheid, zonder expliciete melding.
 • Familis Budgetbescherming & Familis Protection
  • Arbeidsongeschiktheid of overlijden door het coronavirus? Klanten kunnen rekenen op onze waarborgen. 
  • Mensen die besmet zijn met het coronavirus,zijn bij arbeidsongeschiktheid of overlijden gedekt door deze twee waarborgen. Dezelfde regels als gewoonlijk zijn van toepassing.
  • Familis Budgetbescherming
   • Al vanaf één Familis-contract genieten klanten gratis Familis Budgetbescherming. Familis Budgetbescherming betaalt de voornaamste verzekeringnemer van het dossier tot 6 maanden premie terug in geval van arbeidsongeschiktheid van minstens één maand of bij overlijden. 
  • Familis Protection
   • Vanaf drie contracten biedt Familis Protection automatisch extra voordelen:
    • tot 12 maanden terugbetaling van de premies bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van meer dan 1 maand
    • voor de klant, maar ook voor zijn of haar partner
   • Die gratis waarborgen maken van Familis een uniek en sterk product. Uw klanten genieten die gratis waarborgen tot de leeftijd van 65 jaar en er geldt een vrijstelling van 100 euro.
   • Schadeclaims moeten maximaal 1 maand en 8 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid worden ingediend.

5. Extra inspanningen Europ Assistance:

Wij willen al onze klanten die een tijdelijk bijstands-, annulerings- of annuleringsuitbreidingscontract afgesloten hebben, dit voor een reis die gepland was tussen 1 maart en 31 mei 2020, een voucher aanbieden (te gebruiken naar wens binnen het jaar). Dankzij deze voucher, ter gelijke waarde van het onderschreven tijdelijke contract, zullen uw klanten hun volgende reis kunnen verzekeren.

Want gelukkig komt er een nadien!

Om van dit voordeel te genieten, kunt u of uw klant contact opnemen met onze medewerkers via e-mail:voucher-tempo@europ-assistance.be

En wat met de jaarlijkse contracten:

 • Al uw klanten, die over een Europ Assistance jaarlijks reisbijstandscontract of jaarlijks annuleringscontract beschikken, zullen een korting genieten van 12% op de verlenging van hun huidig contract.
  Deze korting zal automatisch verrekend worden in de vernieuwingspremie van hun huidig contract, dit voor contracten die aflopen tussen 1 juni en 31 december 2020.

ATTESTERING INZAKE NOODZAAK OM NAAR HET WERK TE KOMEN EN/OF PROFESSIONELE VERPLAATSINGEN TE DOEN

In uitvoering van het Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken.

…..

Bestuurder van  …..

Adres:  …..

Ondernemingsnr: …..

Vallende onder de beroepscategorie …..

Naar analogie met de maatregelen, door de federale regering op 17 maart mbt de extra maatregelen COVID-19, valt deze beroepscategorie onder de ‘vrije beroepen en/of aan medisch verwante beroepen of activiteiten.’

Wat betreft ….. werd besloten dat deze kunnen blijven plaatsvinden, mits de bijkomende maatregelen gerespecteerd worden. Het houden van ….. in het kader van het uitvoeren van een opdracht kan enkel nog onder de voorwaarden dat de strikte afstandsregels kunnen gerespecteerd worden, social distancing ten allen tijde garanderen.

Gegroepeerde vergaderingen wordt afgeraden: men dient dergelijke activiteiten zo te organiseren dat men zich apart verplaatst voor …..

De regels inzake social distancing, opgelegd door art. 2 van MB worden nageleefd, in het bijzonder wordt een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gehouden.

Hierdoor is het, overeenkomstig met artikel 8 van het bovenvermelde Ministerieel besluit, toegestaan professionele verplaatsingen te maken binnen het kader van het uitoefenen van werfcontroles en dergelijke professionele activiteiten.

Bij deze verklaar ik ondertekende …..  te voldoen aan bovenstaande criteria en mij te houden aan de door de regering opgelegde maatregelen.