Het belang van een afzonderlijke rechtsbijstand voor al uw verzekeringen

U kiest er best voor om uw rechtsbijstand niet bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te nemen maar te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar.

Enkele voorbeelden van belangenconflicten:

  • U hebt een ongeval met iemand die bij dezelfde B.A.-verzekeraar verzekerd is. Het is logisch dat de verzekeraar liefst de kleinste schade zal vergoeden. Hebt u toevallig de grootste schade, dan…
  • In geval van zware fout, dronkenschap, alcoholintoxicatie en nog verschillende andere situaties zal de B.A.-verzekeraar verhaalsrecht uitoefenen voor de uitbetaalde schadevergoeding. Is dit regres wel terecht? Ook bij dit belangenconflict hebt u recht op verdediging!
  • U kunt een geschil hebben bij de schadevaststelling (expertise) en u wenst een grotere vergoeding of herstelling in plaats van een totaal verlies… Rechtsbijstand biedt u een tegenexpert, gaat naar de rechtbank…
  • Ontstaan er in het kader van verzekeringen Eigen Schade, Diefstal… geschillen over de contractuele bepalingen, de expertises, de uitbetaling van de schadevergoeding, of andere geschillen? Ook dan staat uw rechtsbijstand u bij.
  • In het kader van een polis die letselschade vergoedt (polis Inzittende, Verkeerspolis…) ontstaan veelal belangenconflicten over de schadevaststelling, het percentage invaliditeit, de vergoedingsbedragen. Uw rechtsbijstand zorgt voor een correcte vergoeding.

·       Er zijn schadeconventies afgesloten tussen verzekeraars waarbij uw belangen geschaad kunnen worden bij de toepassing van bepaalde regels… Uw onafhankelijke rechtsbijstand snelt u hier te hulp.

 

Hierbij een voorbeeld uit de realiteit gegrepen.

De feiten

Vera C wordt in 02/2009 op arbeidsweg naar huis aangereden en loopt medische letsels op. De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de medische kosten, maar weigert (terecht) het excedent te betalen.

Zij wenst dus van de tegenpartij, die in dit verkeersongeval volledig aansprakelijk was, een correcte vergoeding. Deze verzekeringsmaatschappij komt echter met een zeer beperkt bedrag op de proppen. Voor de 13 dagen vermeld op het medisch attest verrekent zij een vergoeding voor de morele schade en de huishoudelijke verliezen van € 552. Vera gaat niet akkoord met dit voorstel en vraagt aan haar verzekeraar Rechtsbijstand het dossier ten laste te nemen en rekening te laten houden met de reële periode van arbeidsongeschiktheid die doorliep tot 12/2011.

Deze rechtsbijstand ( helaas bij dezelfde maatschappij als de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij ) weigert tussen te komen: “aangezien er geen dekking is voor contractuele geschillen met de arbeidsverzekeraar”.

 

Vera, ernstig teleurgesteld besluit voortaan een onafhankelijke rechtsbijstand af te sluiten.

Ze vraagt advies over de situatie en krijgt het advies een raadsdokter aan te stellen voor de organisatie van een stevig verweer. Op basis van zijn conclusies stellen ze een eis op met een vergoeding voor de integrale tijdelijke en blijvende morele schade met inbegrip van de huishoudelijke schade.

Dankzij de sterke onderhandelingen zijn ze er in geslaagd de schadevergoeding van € 552 op te trekken naar € 3.766,58. Liefst zeven maal meer!

 

Dat een tegenpartij in B.A. bij dezelfde verzekeraar is verzekerd als het slachtoffer in rechtsbijstand

kun je nooit voorkomen als je kiest voor een geïntegreerde formule Rechtsbijstand. Dit is een heel frequent voorkomend belangenconflict waarbij de klant in een zeer zwakke positie staat. Jammer genoeg beseft hij dit dikwijls pas als het te laat is.

Met een onafhankelijke rechtsbijstand loopt u dat risico nooit!