Verzekeringen

De geschikte verzekering op maat voor ondernemingen

MyBroker

Waarover wilt u meer informatie?

Mijn bedrijf

Risico’s nemen zijn eigen aan het ondernemerschap.

Het uitsluiten van onnodige en onverantwoorde risico’s evenzo nog meer…

Bij jouw makelaar kan je kiezen uit een waaier van gespecialiseerde verzekeringen voor een volledige bescherming van jouw bedrijf. We behoeden zo optimaal jouw personeelsleden, gebouwen, materieel en jezelf voor onvoorziene gebeurtenissen die nefast kunnen uitdraaien voor jouw vennootschap.

Vaak gelden zeer voordelige tarieven. Contacteer ons voor meer info.

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extra-contractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van jouw beroepsactiviteit) aansprakelijkheid verzekert kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld hiervan is het niet tijdig beroep aantekenen door jou als advocaat van een vonnis waartegen jouw cliënt zich alsnog wenste te verzetten.

Contacteer ons voor meer info.

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) zijn personeelsleden van een extralegaal pensioen.

Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging in te stemmen een extra financieel voordeel toe te kennen aan jouw werknemers.

Het kost jou bovendien als werkgever trouwens ook veel minder. Het is immers de goedkoopste manier om op termijn op een fiscaalvriendelijke manier geld uit jouw vennootschap te halen!

Contacteer ons voor meer info.

Wagen

Als werkgever ben je wettelijk verplicht jouw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een bedrijfsvoertuig door hen in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

Natuurlijk moeten jouw voertuigen over een BA Auto beschikken en ook hier is de mogelijkheid om optioneel te kiezen voor een kleine of grote omnium, eventueel een bestuurderspolis en/of een pechverhelpingspolis.

Een onderneming heeft al snel enkele wagens rijden. Voor het wagenpark van jouw bedrijf kunnen wij bijzondere voorwaarden afsluiten. 

Contacteer ons voor meer info.

Arbeidsongeval

Krachtens de wet van 10 april 1971 ben je als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al jouw werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak (beroepsziekten) die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk of op weg van en naar het werk.

De premie wordt bepaald in functie van de jaarlijkse loonmassa die je uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden.

Contacteer ons voor meer info.

icoon

Gewaarborgd inkomen

Een hospitalisatie kan niet alleen heel wat extra kosten veroorzaken (al of niet gedekt door de verzekering) maar kan bij langdurige afwezigheid jouw inkomen een flink stuk doen terugvallen.

Om je hiertegen te beschermen kan je een verzekering “Gewaarborgd inkomen” afsluiten. Dergelijke polissen bieden jou een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde is natuurlijk dat je in dit geval een inkomen hebt dat je geheel of gedeeltelijk verliest. Een huisvrouw/-man of iemand die onbezoldigd vrijwilligerswerk doet, komt dus niet in aanmerking.

Voor de verschillende formules en gepast advies kan je steeds bij ons terecht, zowel op kantoor als op afspraak bij jou thuis.

Contacteer ons voor meer info.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze polis dekt de extra-contractuele aansprakelijkheid van jouw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dus op in de beroepssfeer. Voorbeelden zijn legio:

 • Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand
 • De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet
 • Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt

In dit type contract kunnen 4 waarborgen worden onderschreven:

 • De waarborg BA uitbating dekt de extra-contractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.
  Bijvoorbeeld: Tijdens gevelwerken beschadigt de uitvoerder de voordeur.
 • BA na levering/productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten.
  Bijvoorbeeld: Een wiel loopt af na vervanging van de banden in de bandencentrale.
 • De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van jouw werkzaamheid.
  Bijvoorbeeld: Tijdens het herstellen van een pc laat jouw technicus een computer vallen.
 • Jouw rechtsbijstand behartigt jouw verdediging wanneer je schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook strafrechterlijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.

Contacteer ons voor meer info.
icoon

VAPZ

Dat zelfstandigen geen hoog pensioen moeten verwachten, wist je wellicht al.

Maar dat betekent daarom niet dat je na jouw carrière aan levensstandaard hoeft in te boeten.

De polis ‘Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen’ voorziet in de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier naast het wettelijk pensioen een bijkomend pensioen op te bouwen en dat geheel op jouw maat.

Je beslist immers hoeveel je spaart of wanneer je de premie wenst te verhogen, te verlagen of zelfs een tussenpauze aan betalingen wenst in te lassen.

Naast het fiscaal voordeel is er natuurlijk ook nog het voordeel op sociale bijdragen en is deze spaarvorm op het lijf geschreven van zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, …

Contacteer ons voor meer info.

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet.

Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers.

De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging precies bepalen aan wie ze een extralegaal voordeel wil toekennen.

Contacteer ons voor meer info.